S C A N N Stichting Culturele Activiteiten Nicolaaskerk Nijland heeft een aanvraag voor de ANBI status gedaan. In verband hiermee worden onderstaande gegevens gepubliceerd.

Fiscaal nummer: 8577.56.114
KvK nummer: 69153191

Bestuurssamenstelling:
De heer T.E. van Popta, voorzitter
Mevrouw G.H. Haringa, secretaris
Mevrouw E. Lever-de Boer, penningmeester

Contactgegevens:
SCANN Secretariaat
p/a Singel 22
8771 SW NIJLAND
secretariaat@scan-nijland.nl

Beleidsplan 2017-2018
Per halfjaar bekijkt het bestuur welke activiteiten zijn gemeld of zich voordoen die passen binnen de doelstelling.
De locatievoorstelling “Merakels fan Nijlân” wordt in oktober 2018 uitgevoerd. De start locatie is de Herberch fan Nylân, waarna de voorstelling zich verplaatst naar de Nicolaaskerk. Er staan 5 voorstellingen gepland, met
een optie op nog twee voorstellingen.

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen beloning. Door de bestuursleden worden alle administraties zelf verzorgd.

Doelstelling
1. De stichting heeft ten doel:
Het organiseren en faciliteren van activiteiten, die een cultureel doel beogen, in de ruimste zin van het woord, en die in, vanuit of in samenhang met de Nicolaaskerk te Nijland plaatsvinden.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. Het verrichten en ondersteunen van activiteiten en werven van fondsen om het financiële kader te scheppen ten behoeve van de realisering van de doelstelling van de stichting.
b. Het onderhouden van contacten en het maken van afspraken met belanghebbenden en betrokkenen bij de activiteiten die georganiseerd worden.
c. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met voormelde doelstelling in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.
3. De te organiseren activiteiten behoeven vooraf de goedkeuring van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Nijland.

Verslag uitgeoefende activiteiten
Het bestuur is in 2017 drie keer bijeengekomen. De eerste keer op 6 juli 2017 op het kantoor van Notariskantoor Detmar en Troost te Bolsward. Bij de andere twee bijeenkomsten zijn aangesloten het artistiek team en productiecommissie “Merakels fan Nijlân”.

De financiën zijn te bekijken in de Jaarrekening 2017 SCANN